söndag 31 maj 2020 


Föreningsinfo

Startsida

Enskedefältets
Trädgårdsstadsförening

Medlemsförmåner

Styrelsen

Styrelsemöten

Stadgar

Fältposten

Grannsamverkan

Trafikgruppen

Låna möbler och redskap

Enskedefältets historia


Forum

Dokument

Diskussionsforum

Hantverkartips

Länkar


Egna inställningar

Stadgar för
Enskedefältets Trädgårdsstadsförening§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningen utgör en opolitisk sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas såväl enskilda som gemensamma intressen i egenskap av tomträttsinnehavare och fastighetsägare på Enskedefältet eller i dess omedelbara närhet.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlem är den tomträttsinnehavare eller fastighetsägare som erlagt fastställd årsavgift eller övertar medlemskap.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT

Årsavgiften beslutas på höstmötet och erlägges årligen före räkenskapsårets utgång.
Nytillträdande medlem erlägger fastställd årsavgift.

§ 4 EKONOMISKT ANSVAR

Föreningens ekonomiska åtagande kan endast svara mot dess egna tillgångar.

§ 5 RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december. Bokslut ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

§ 6 STYRELSEN

Mom 1. Förvaltningen av föreningens angelägenheter handhas av en av föreningen vald styrelse, bestående av minst 5 ledamöter varav ordförande och kassör väljes var för sig. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Mom 2. Styrelsen väljs på årsmötet för en tid av 2 år, varav 2 resp. 3 avgår växelvis vartannat år. Varje år väljs minst 2 suppleanter, vilka inträder i styrelsen i den ordning de erhållit röstetal.

Mom 3. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande och dessa är ense. Styrelsesammanträden ska protokollföras.

Mom 4. Ordförande utövar ledningen av föreningens verksamhet. Han eller hon är skyldig att tillse att stadgarna och föreningsmötenas beslut följs och att övriga funktionärer fullgör sina åligganden. Föreningens skrivelser undertecknas av ordföranden och/eller den styrelsen förordnar. Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar.

§ 7 FIRMATECKNING

Firman tecknas av ordföranden och kassören, två i förening. Föreningens bank- och plusgirokonto tecknas av ordföranden och kassören, var för sig. Styrelsen kan tillfälligt utse annan styrelseledamot som firmatecknare.

§ 8 ORDINARIE MÖTEN

Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång. Höstmöte ska hållas senast i november månad.

§ 9 EXTRA MÖTE

Extra möte kan utlysas då styrelsen så beslutar, eller då revisorerna eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar så begär.

§ 10 KALLELSE

Kallelse till möte ska ske skriftligen och senast 10 dagar före ordinarie möte och senast 7 dagar för extra möte och uppta de ärenden som ska beslutas.

§ 11 RÖSTNING

Ärende som handlägges på föreningsmöte avgöres genom öppen omröstning. Om någon medlem det påfordrar må röstning ske med slutna sedlar. Rösträtt tillkommer endast en från varje tomträtt /fastighet och utövas av tomträttsinnehavare /fastighetsägare eller dennes maka/make eller sammanboende.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilka de flesta rösterna avgivits.

§ 12 MOTIONER

Medlem som önskar att visst ärende ska upptas till behandling på ordinarie möte, bör senast den 31 januari (före årsmötet) resp 31 augusti (före höstmötet) inlämna skriftlig anmälan härom.

§ 13 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses 2 ordinarie revisorer för en tid av 2 år, med tur att växelvis avgå,samt 1 suppleant för en tid av 1 år. Efter verkställd revision ska revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast den 28 februari. Revisorerna ska löpande äga tillgång till föreningens protokoll, handlingar och räkenskaper.

§ 14 VALBEREDNING

För att förbereda val av mötesfunktionärer, styrelse, revisorer och eventuella kommittéer utses en valberedning med 3 ledamöter, varav 2 utses av årsmötet och 1 – tillika sammankallande – av styrelsen.

§ 15 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte.

§ 16 UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas om så beslutas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Föreningens kvarvarande tillgångar ska användas till med föreningens uppgift närbesläktat ändamål.

Stadgarna antagna på föreningens årsmöte den 16 mars 2017 samt på årsmötet den 22 mars 2018.